Szkolenie w PODR w Boguchwale

     W dniu 11 grudnia 2017 r. w PODR w Boguchwale odbyło się kolejne szkolenie poświęcone nowemu Prawu Wodnemu. Wykładowca Pan Grzegorz Gałabuda z Szkolenia i Doradztwo. Udział wzięło 110 osób z Zakładów Komunalnych i Spółek Komunalnych oraz Urzędów Gmin.

 

Program:

 

1. Taryfy dla przedsiębiorstw wod-kan. – ewidencja księgowa jako podstawa opracowania nowych taryf w odniesieniu do wymogów regulatora.
• Ustalenie niezbędnych przychodów.
• Przykłady kalkulacji.
• Alokacja kosztów (niezbędnych przychodów) na grupy odbiorców.
• Współczynniki alokacji kosztów w układzie księgowym przedsiębiorstwa
• Dopuszczalne konstrukcje taryfowe.

 

2. Planowane zmiany zawarte w nowelizacji ustawy o zbiorowym dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków>
• Zmiany w procedurze uchwalania regulaminów, udział organów gminy w ich uchwalaniu.
• Wprowadzenie centralnego regulatora taryfowego, zadania poszczególnych oddziałów terenowych w zakresie uzyskanych kompetencji.
• Określenie taryf i okres ich obowiązywania – czynności konieczne do wykonania w okresie przejściowym – procedury składania wniosku wraz z niezbędnymi zapisami, udział organów gminy w w/w postepowaniu.
• Decyzje administracyjne, obniżanie taryf z urzędu.

 

3. Procedury odwoławcze, rozstrzyganie sporów:
• Rozstrzygnięcia z odbiorcami usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków przez SOKiK
• Kary za niewłaściwe skalkulowanie cenowe taryf, zakres kontroli regulatora.

 

4. Podsumowanie, pytania, dydskusja, konsultacje indywidualne:

 

TARYFY Szkolenie XII Boguchwala ...

 

Nowa ustawa - Szkolenie XII Boguchwała ...

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne ...